Styrelsens förslag om godkännande av riktade nyemissioner i Docs Colombia AB och Pros Mexico AB

Punkt 14 – Styrelsens förslag om godkännande av riktade nyemissioner av aktier i Docs Colombia AB och Pros Mexico AB / The board of directors’ proposal to approve directed new issues of shares in Docs Colombia AB and Pros Mexico AB

Enligt aktiebolagslagen 16 kap (den s.k. ”LEO-lagen”) ska i vissa fall emissioner i dotterbolag riktade till styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller koncernbolag godkännas av bolagsstämman i moderbolaget. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Docs Colombia AB respektive Pros Mexico AB, vilka är dotterbolag till Webrock Ventures AB:s dotterbolag Cardo Health AB, genomför nyemissioner av aktier enligt följande. 

According to Chapter 16 of the Swedish Companies Act (”Lex LEO”), issuances of financial instruments in subsidiaries directed to members of the board of directors or employees of the issuer or another group company, must in some cases be approved by the general meeting of the parent company. The board of directors proposes that the general meeting approves new issues of shares in Docs Colombia AB and Pros Mexico AB, which are subsidiaries to Webrock Ventures AB’s subsidiary Cardo Health AB, as follows.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Docs Colombia AB:s nyemission av högst 675 006 stamaktier. Teckningskursen uppgår till 0,001 kronor per aktie. Teckningsberättigade är Juan Camilo Amaya (högst 450 004 aktier) och Agustin Vásquez Ramirez (högst 225 002 aktier), vilka är ledande befattningshavare i Docs Colombia AB. Styrelsens beslut i Docs Colombia AB framgår av Bilaga 1.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to approve a new issue of shares in Docs Colombia AB of no more than 675,006 ordinary shares. The subscription price is SEK 0.001 per share. The right to subscribe for the new shares shall vest with Juan Camilo Amaya (maximum 450,004 shares) and Agustin Vásquez Ramirez (maximum 225,002 shares), which are senior executives in Docs Colombia AB. The resolution by the board of directors of Docs Colombia AB is set out in Appendix 1.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att godkänna Pros Mexico AB:s nyemission av högst 817 769 B-stamaktier. Teckningskursen uppgår till 0,01021 kronor per aktie. Teckningsberättigad är Juan Arturo Olmos Durán som är en ledande befattningshavare i Pros Mexico AB. Styrelsens beslut i Pros Mexico AB framgår av Bilaga 2.

In addition, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves to approve a new issue of shares in Pros Mexico AB of no more than 817,769 ordinary shares of series B. The subscription price is SEK 0.01021 per share. The right to subscribe for the new shares shall vest with Juan Arturo Olmos Durán, who is a senior executive in Pros Mexico AB. The resolution by the board of directors of Pros Mexico AB is set out in Appendix 2.

Syftet med emissionerna och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för de relevanta ledande befattningshavarna att ta del av bolagens utveckling och därigenom skapa intressegemenskap mellan de ledande befattningshavarna och de befintliga aktieägarna i bolagen.

The purpose of the directed share issues, and the deviation from the shareholders’ preferential rights, is to enable the senior executives to participate in the companies’ development and thereby create a community of interest between the senior executives and the current shareholders of the companies.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
The above proposal is valid only if it is supported by at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.

Bilaga 1 / Appendix 1

Styrelsens i Docs Colombia AB, förslag till beslut om nyemission av aktier 

The board of directors of Docs Colombia AB proposal on resolution on new issue of shares 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att godkänna ökningen av bolagets aktiekapital med högst 675,006 kronor genom emission av högst 675 006 stamaktier, på följande villkor:

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to approve the increase of the company’s share capital with no more than SEK 675.006 by way of a new issue of no more than 675,006 ordinary shares, in accordance with the following conditions.

 1. Teckningskursen uppgår till 0,001 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet med en överenskommelse mellan aktieägarna. 

The subscription price is SEK 0.001 per share. The subscription price has been established based on an agreement among the shareholders.  

 1. Betalning av tecknade aktier ska ske genom kontant betalning inom 30 dagar från teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

Payment for subscribed shares shall be made in cash within 30 days of the date of subscription. The board of directors shall be entitled to extend the payment period.

 1. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Juan Camilo Amaya (högst 450 004 aktier) och Agustin Vásquez Ramirez (högst 225 002 aktier).

The right to subscribe for the new shares shall vest with Juan Camilo Amaya (maximum 450,004 shares) and Agustin Vásquez Ramirez (maximum 225,002 shares).

 1. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.

The new shares shall be subscribed for in a separate subscription list no later than 30 days from the general meeting’s resolution to issue the shares. However, the board of directors shall have the right to extend the subscription period.

 1. Aktier som tecknas ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

The shares issued are subject to the pre-emption clause set forth in articles of association.

 1. Teckningsberättigade som inte redan är part till aktieägaravtalet avseende aktierna i bolaget ska ingå avtalet i samband med aktieteckningen.

If the subscriber is not a party to the shareholders’ agreement regarding the shares in the company, the subscriber shall enter into the agreement in connection with subscription.

 1. De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

The new shares shall entitle to dividend as of the current financial year.

 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors, or such person the board of directors appoints, shall be authorized to make such minor adjustments to the above resolution as may be necessary for registration with the Swedish Companies Registration Office.

 1. Föreslås att aktieägarna efterger kravet på upprättande och tillhandahållande av handlingar angivna i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt beaktandet av den tidsfrist som anges i 13 kap. 9 § aktiebolagslagen.

It is proposed that the shareholders waive the requirement to prepare and present documentation pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act and the observance of the time limits pursuant to Chapter 13, Section 9 of the Swedish Companies Act.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för de relevanta ledande befattningshavarna att ta del av bolagets utveckling och därigenom skapa intressegemenskap mellan de ledande befattningshavarna och de befintliga aktieägarna i bolaget.

The purpose of the directed share issue, and the deviation from the shareholders’ preferential rights, is to enable the senior executives to participate in the company’s development and thereby create a community of interest between the senior executives and the current shareholders of the company.

Bilaga 2 / Appendix 2

Styrelsens i Pros Mexico AB, förslag till beslut      om nyemission av aktier

The board of directors of Pros Mexico AB proposal on resolution on new issue of shares 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att godkänna ökningen av Pros Mexico AB:s aktiekapital med högst 817,769 kronor genom emission av högst 817 769 B-stamaktier på följande villkor:

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to approve the increase of Pros Mexico AB’s share capital with no more than SEK 817.769 by way of a new issue of no more than 817,769 ordinary shares of series B, in accordance with the following conditions:

 1. Teckningskursen uppgår till 0,01021 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts i enlighet med en överenskommelse mellan aktieägarna.

The subscription price is 0.01021 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve. The subscription price has been established based on an agreement among the shareholders. 

 1. Betalning av tecknade aktier ska ske genom kontant betalning inom 30 dagar från teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

Payment for subscribed shares shall be made in cash within 30 days of the date of subscription. The board of directors shall be entitled to extend the payment period.

 1. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Juan Arturo Olmos Durán.

The right to subscribe for the new shares shall vest with Juan Arturo Olmos Durán.

 1. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.

The new shares shall be subscribed for in a separate subscription list no later than 30 days from the general meeting’s resolution to issue the shares. However, the board of directors shall have the right to extend the subscription period.

 1. Aktier som tecknas ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

The shares issued are subject to the pre-emption clause set forth in articles of association.

 1. Om den teckningsberättigade inte redan är part till aktieägaravtalet avseende aktierna i bolaget ska denne ingå avtalet i samband med aktieteckningen.

If the subscriber is not a party to the shareholders’ agreement regarding the shares in the company, the subscriber shall enter into the agreement in connection with subscription.

 1. De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

The new shares shall entitle to dividend as of the current financial year.

 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors, or such person the board of directors appoints, shall be authorized to make such minor adjustments to the above resolution as may be necessary for registration with the Swedish Companies Registration Office.

 1. Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

Documents referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared and are available at the company.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för den ledande befattningshavaren Juan Arturo Olmos Durán att ta del av bolagets utveckling och därigenom skapa intressegemenskap mellan Juan Arturo Olmos Durán och de befintliga aktieägarna i bolaget.

The purpose of the directed share issue, and the deviation from the shareholders’ preferential rights, is to enable the senior executives to participate in the company’s development and thereby create a community of interest between Juan Arturo Olmos Durán and the current shareholders of the company.

Share this on Linkedin