Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att övertilldelningsoptionen utnyttjats avseende 383 727 aktier i Webrock Ventures AB:s (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som meddelades den 29 januari 2024 i samband med erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) agerar Pareto Securities som stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”) och kan komma att genomföra transaktioner som resulterar i att aktiepriset upprätthålls på en nivå högre än vad som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under upp till 30 dagar från den dag då handel i aktierna inleds på Nasdaq First North Growth Market.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Bolaget, som tidigare offentliggjorts, åtagit sig att emittera ytterligare upp till 502 792 aktier, vilket motsvarar maximalt 12,9 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen har kunnat utnyttjas av Stabiliseringsmanagern helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsagenten meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende teckning av 383 727 nya aktier har utnyttjats. Teckningskursen är 17,90 SEK för varje ny aktie (motsvarande teckningskursen i Erbjudandet). Webrock kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 6,9 MSEK före transaktionskostnader, vilket medför att Webrock genom Erbjudandet tillförs totalt cirka 76,9 MSEK före transaktionskostnader. Efter registreringen av de nya aktierna som emitteras inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 21 126 235 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 112 623,56 SEK.

Pareto Securities har, i egenskap av Stabiliseringsmanager, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden.

Kontaktperson på Pareto Securities är Anders Norén (tel: +46 8 402 52 11).

Stabiliseringsinformation
Emittent Webrock Ventures AB (publ)
Instrument Aktier, ISIN SE0016278139
Erbjudandestorlek 4 413 407 aktier (inklusive övertilldelningsoption om 502 792 aktier)
Erbjudandepris 17,9 SEK per aktie
Kortnamn WRV
Stabiliseringsansvarig Pareto Securities AB
Stabiliseringsåtgärder
Datum Antal aktier Pris (Högsta) Pris (Lägsta) Pris (volymviktat) Valuta Handelsplats
2024-02-05 37 470 17.90 17.80 17,8776 SEK First North
2024-02-06 21 980 17,90 17,798 17,8298 SEK First North
2024-02-07 10 500 17,90 17,70 17,7961 SEK First North
2024-02-08 46 000 17,80 17,40 17,4739 SEK First North
2024-02-09 1 081 17,75 17,40 17,7238 SEK First North
2024-02-12 1 717 17,90 17,80 17,8560 SEK First North
2024-02-13 182 17,90 17,90 17,90 SEK First North
2024-03-05 135 17,90 17,90 17,90 SEK First North

För mer information, kontakta:
Joakim Pops, VD
Mobil: 070 -713 81 00
Email: joakim@webrockventures.com

Denna information är sådan information som Webrock Ventures är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2024 [=] CET.

Om Webrock Ventures
Webrock Ventures grundades 2018 och är en venture studio som startar och bygger företag i Brasilien i samarbete med framgångsrika svenska techföretag. Brasilien har över 215 miljoner människor och är en av världens största ekonomier och befolkningen är av de mest digitalt engagerade i världen. Webrock nyttjar etablerade svenska företags beprövade affärsmodeller och teknik för att få ett försprång i Brasiliens snabbt växande digitala industri som mognar senare än i Sverige. Genom att sammanföra affärsidéer, kapital, resurser och talang, fungerar Webrock som en grundare och bygger företag från grunden. Med en ägarandel på 35-60 procent i sina portföljbolag säkerställer Webrock ett betydande värde för en begränsad initial investering.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet är undantaget kravet på att upprätta ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets värdepapper. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller Bolagets värdepapper.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Share this on Linkedin