Kommuniké från årsstämman i Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande beslut. Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.webrockventures.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Webrock Management AB:s (”Aktieägaren”) förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 250 000 kronor årligen med följande fördelning. Christina Källenfors ska ersättas med 150 000 kronor och Erik Alenius samt Petra von Rohr ska vardera ersättas med 50 000 kronor. I övrigt utgår ingen ersättning till styrelsen. Vidare ska revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarens förslag, att omvälja Joakim Pops, Patrik Axelsson, Erik Alenius, Christina Källenfors, Petra von Rohr och Ola Åstradsson till styrelseledamöter. Erik Alenius nyvaldes som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget BDO AB nyvaldes, i enlighet med Aktieägarens förslag, till bolagets revisor.

Godkännande av riktade nyemissioner i koncernbolag
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna koncernbolagens Docs Colombia AB och Pros Mexico AB respektive nyemissioner av aktier.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner till ett antal motsvarande 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämman.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Share this on Linkedin