Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil säkrar 54 MSEK för utlåning till små och medelstora företag

Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil (qred.com.br), en del av Webrocks affärsområde Brazil Finance Group, uppnådde under maj 2024 en viktig milstolpe genom att säkra 54 MSEK från en brasiliansk institutionell investerare. Likviden är avsedd att användas för utlåning till små och medelstora företag i Brasilien. ‘’Qred Brasils framgångsrika finansieringsrunda möjliggör ökad expansionstakt och bekräftar bolagets […]

Webrock Ventures AB tillkännager strategisk transaktion avseende aktier i Vivabem Brasil AB

Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för Webrock att lösa in alla eller delar av sina aktier i portföljbolaget Cardo Health AB (”Cardo”) i utbyte mot aktier i det AI-drivna digitala hälsobolaget Vivabem Brasil AB (”Vibe”), ett partnerbolag till Cardo (”Transaktionen”). Genom […]

Kommuniké från årsstämman i Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande beslut. Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.webrockventures.com. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och de personer […]

Webrock Ventures publicerar årsredovisning för 2023

Webrock Ventures AB publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.webrockventures.com/financial-reports/. ”Måndagen den 5 februari 2024 noterades Webrock Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Detta avgörande ögonblick markerar en milstolpe i vårt bolags historia och understryker vårt åtagande av att leverera bestående värden till […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB

Aktieägarna i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2024 klockan 15.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanRätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2024. dels anmält sig […]

Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att övertilldelningsoptionen utnyttjats avseende 383 727 aktier i Webrock Ventures AB:s (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Som meddelades den 29 januari 2024 i samband med […]

Webrock Ventures portföljbolag FinanZero får media-for-equity-investering på 40 mkr

Stockholm/São Paulo, 5 mars 2024: Webrock Ventures portföljbolag FinanZero (finanzero.com.br), Brasiliens största marknadsplats för lån, offentliggör idag en media-for-equity-investering till ett värde av 40 mkr från 4Equity, ett investmentbolag som erbjuder premiumannonsering i utbyte mot aktier. Transaktionen genomfördes till samma värdering som i FinanZeros senaste runda och gör 4Equity till minoritetsägare i FinanZero. FinanZero grundades […]

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pareto […]

Första dag för handel i Webrock Ventures aktier på Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleds idag under kortnamnet ”WRV”. Som tidigare meddelats har Webrock genomfört en riktad emission i samband med noteringen, med stort intresse bland svenska och internationella kvalificerade investerare samt bland retail-investerare i Sverige. RådgivarePareto Securities är Sole […]

Webrock erhåller slutgiltigt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och publicerar bolagsbeskrivning

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) har erhållit slutgiltigt godkännande av ansökan om notering av Webrocks aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Första dag för handel i Bolagets aktie är den 5 februari 2024. Bolaget har publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav. Som […]