Nytt datum för bolagsstämma i Webrock Ventures AB (publ)

Kallelsen som offentliggjordes på Webrock Ventures AB (publ):s hemsida den 6 november 2023 och i
Post- och Inrikes Tidningar den 8 november 2023 återkallas eftersom kallelseannonsen inte varit korrekt
införd i Svenska Dagbladet. Ny dag för stämma är den 23 november 2023. Uppdaterad kallelse följer
nedan.

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Webrock Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Webrock Ventures AB (publ), org.nr 559130–4406 (”Bolaget”), kallas härmed till
extra bolagsstämma den 23 november 2023 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt,
Hamngatan 27 i Stockholm.

Deltagande på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i extra bolagstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 15 november
  2023
 • dels senast den 16 november 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan ska göras per
  post till Webrock Ventures AB (publ), att. Anna Söderberg, Mailbox 375, 111 73 Stockholm,
  eller per e-post till anna@webrockventures.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn,
  person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet
  biträden (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom
att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i
framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 15 november 2023. Sådan omregistrering
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan
tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 17
november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att detta förfarande
även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton
(ISK).

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre
period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid
stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.webrockventures.com/.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 8. Fastställande av arvode till styrelsen
 9. Val av ny styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7: Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägaren Webrock Management AB föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8: Fastställande av arvode till styrelsen
Aktieägaren Webrock Management AB föreslår att styrelseledamoten Petra von Rohr ska erhålla ett
arvode om 50 000 kronor årligen som ska utbetalas kvartalsvis
Aktieägaren föreslår vidare att Christina Källenfors (som avses väljas som ny styrelseledamot enligt
punkt 9) ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor årligen som ska utbetalas kvartalsvis. I övrigt ska
inget styrelsearvode utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Val av ny styrelseledamot
Aktieägaren föreslår att Christina Källenfors och Erik Alenius väljs till nya styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.
Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Patrik Axelsson,
Joakim Pops, Petra von Rohr, Per Ola Åstradsson, Erik Alenius och Christina Källenfors.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i
enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar
Handlingar som ska göras tillgängliga inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.webrockventures.com, senast
två veckor före stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos
Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se
integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Stockholm i november 2023
Webrock Ventures AB (publ)
Styrelsen

Dela artikeln på Linkedin